Grupa Piratów - Terapia może być przygodą

Na temat terapii wymuszonej koniecznością już kiedyś pisałam. Teraz bardziej naukowo. Zapraszam do lektury.

Link do artykułu:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rehab.2017.31.issue-4/rehab-2015-0079/rehab-2015-0079.pdf

Terapia ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) – Grupa Piratów 
Upper limb therapy in children with cerebral palsy (CP) – The Pirate Group
Marta Pawlak, Beata Wnuk, Daniela Kowalicka, Aleksandra Rosłoniec
Postępy Rehabilitacji (4), 57 – 67, 2017

Streszczenie 
Wstęp: Dzieci z MPD, z postacią kurczowego porażenia (hemiplegia) mają liczne problemy z funkcją kończyny górnej zajętej, między innymi sięganiem, chwytaniem, manipulacją przedmiotami. Ograniczenia te mają negatywny wpływ na ich aktywność w życiu codziennym. Wyzwaniem dla fizjoterapeuty jest poprowadzenie efektywnej a zarazem interesującej i skierowanej na indywidualne potrzeby dziecka terapii, poprawiającej funkcję kończyny górnej. Celem badania była ocena skuteczności terapii ręki przeprowadzonej w ramach projektu „Grupa Piratów”, opierającej się na terapii wymuszonej koniecznością i treningu bimanualnym, przeprowadzonej w specjalnie zaaranżowanym środowisku.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 16 dzieci z diagnozą MPD – postać kurczowego porażenia połowiczego (hemiplegia). Średnia wieku badanych wynosiła 4,23 lat. Dzieci poddane zostały dwutygodniowej terapii wymuszonej koniecznością (CIMT – Constraint Induced Movement Therapy) połączonej z treningiem bimanualnym (BIT – Bimanual Training). W celu sprawdzenia efektów terapii każde dziecko zostało poddane testowi Oceny Ręki Asystującej (AHA – Assisting Hand Assesment) przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu.

Wyniki: Analiza statystyczna wykazała istotną różnice (p<0,05) pomiędzy wynikami testu AHA przed i po terapii (t(14)=9,12, p<0,0001). U wszystkich dzieci biorących udział w terapii zaobserwowano poprawę funkcji ręki mniej sprawnej.

Wnioski: Projekt „Grupa Piratów”, opierający się na terapii wymuszonej koniecznością połączony z treningiem oburęcznym, jest efektywną interwencją terapeutyczną, poprawiającą spontaniczną aktywność zajętej kończyny górnej u dzieci z hemiplegią.

Link do artykułu:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rehab.2017.31.issue-4/rehab-2015-0079/rehab-2015-0079.pdf

Abstract Introduction: Children with cerebral palsy (CP) in the form of spastic hemiplegia experience numerous difficulties concerning an affected upper limb such as reaching for objects, gripping or manipulating them. These limitations affect their everyday activity. Conducting an effective and simultaneously an interesting therapy aimed at meeting the child’s individual needs and improving upper limb function is a challenge for a physiotherapist. The aim of the study was to assess the effectiveness of upper limb therapy carried out within the project titled “The Pirate Group” based on Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) and Bimanual Training (BIT) conducted in a specially arranged environment.

Material and methods: The research included 16 children with CP in the form of spastic hemiplegia. Mean age of the study participants was 4.23 years. The children underwent a two-week Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) combined with Bimanual Training (BIT). In order to evaluate the effects of the therapy, each child underwent the Assisting Hand Assessment (AHA) prior to the therapy and after its completion.

Results: Statistical analysis revealed a significant difference (p<0.05) between the results of AHA prior to and after the therapy (t(14)=9.12, p<0.0001). An improvement in the affected upper limb function was noted in all the children participating in the research.

Conclusions: The project titled “The Pirate Group”, based on CIMT and BIT is an effective therapeutic intervention which improves spontaneous activity of the affected upper limb in children with hemiplegia.