ORGANIZATOR

Organizatorem szkolenia jest NEUROCONNECT BEATA WNUK ul. Bachusa 18, 04‐814 Warszawa, Polska NIP: 6372023437.

SZKOLENIE

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://beatawnuk.pl/
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość opłat za szkolenie, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia – osoba, która wypełniła zgłoszenie do udziału w szkoleniu na stronie https://beatawnuk.pl/.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Uczestnika szkolenia zgłoszenia ze strony
  internetowej dedykowanej konkretnemu szkoleniu znajdującej się w domenie https://beatawnuk.pl/.
 2. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Po przesłaniu zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej Uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie
  rejestracji oraz informację o koncie na które należy wpłacić zaliczkę i terminie wpłaty pozostałej kwoty do uregulowania za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat zaliczki.
 5. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do Uczestników szkolenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe).
 2. Cena szkolenia podane jest na dedykowanej szkoleniu stronie w złotych polskich jako kwoty brutto.
 3. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez wpłatę zaliczki na konto bankowe w kwocie przekazanej w e-mailu potwierdzającym
  rejestrację na szkolenie oraz pozostałej kwoty opłaty za szkolenie w terminie wskazanym we wspomnianym e-mailu.
 4. Faktura zaliczkowa zostaje wystawiona po wpłynięciu na konta Organizatora kwoty zaliczki oraz przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Po wpłacie pozostałej kwoty opłaty za szkolenie Uczestnikowi szkolenia przekazana zostanie faktura końcowa.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja z uczestnictwa powinno być przesłane w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@beatawnuk.pl.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed
  datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi szkolenia przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, przy czym ustala się karę umowną w wysokości ustalonej dla danego szkolenia zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika szkolenia później niż na 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata za szkolenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Uczestnika szkolenia kwoty nie podlegają zwrotowi, a Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapłaty dostarczonej mu po zakończeniu szkolenia faktury VAT, tak jakby wziął w nim udział.
 4. Istnieje możliwość zwrotu pełnej wpłaconej kwoty pod warunkiem wskazania uczestnika zastępczego i dokonania przez niego pełnej opłaty kursowej oraz spełnienia przez niego pozostałych wymogów opisanych w Ofercie szkolenia.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności w życiu Uczestnika spowodowanych ogólnie pojętymi siłami wyższymi Organizator może w
  porozumieniu z Uczestnikiem podjąć decyzję o przekazaniu jej w poczet opłaty za inne szkolenie Organizatora bądź o zwrocie wpłaconej kwoty.
 6. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA / ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika szkolenia kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika szkolenia lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika szkolenia przynajmniej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Uczestnik szkolenia w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie poprzez e-mail na adres kontakt@beatawnuk.pl, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników szkolenia jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
  użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.